اردوی راهیان نور به همت واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان - اسفند ماه 95

خیلی خوش گذشت