دیدار #دانشجویان با مقام معظم رهبری مثل  همیشه بسیار شیرین بود
این تصویر خیلی #خاص است