زندگی فراز و فرود های متعددی دارد، بعضی اوقات سخت می گذرد، دردناک می شود
در هفته اخیر دو بار (بعد از دیدار رهبری و دیشب) توفیق زیارت حرم امام رضا ع را داشتم
بعضی اوقات مقصد حرم شود، تعارف که نداریم ادم حرم لازم می شود، نه اینکه حرم مُسکّن باشد نه، این آرامش واقعیست، حرم جسارت بخشیدن و گذشتن را به ادم می دهد.
احیا دیشب عالی بود، حال همه خوب بود، حقیقتا لذت بخش بود، با اینکه تفتیش فیزیکی دوبار انجام شد و حتی برای اولین بار، رفقای چک و خنثی در بیرون در های حرم و جلو چشم همه هدوان می زدند و چک می کردند، ازدحام جمعیت هم که وحشتناک بود، اما حال همه خوب بود و این خاصیت حرم است.
اینجا حرم امام رضاست، امام مهربانی ها، خوب که باشی جای پای فرشتگان را هم می توانی ببینی، اینجا #حرم امام رضاست، اینجا معبر  خداست
#التماس_دعا