ما را چه شده است?! امروز اسرائیل خبیث در حال نسل کشی در فلسطین است، پایتختشان، قبله مسلمانان را تصرف کرده اند و در جمهوری اسلامی یک عده مفت خور فربه مانند رفقای عرب زبانشان لال شده اند. 
ما را چه شده است که اینقدر در قبال نسل کشی مسلمانان بی تفاوت شده ایم?? میانمار کشتند و سوزاندند به جای مسئولین ام القرای جهان اسلام همسر اردوغان بود که به یاری شان رفت.
مارا چه شده است که اینهمه سال غزه در خاک و خون است و برادرانمان را قتل عام می کنند اما کوچکترین اقدام عملی انجام نمی شود که دشمن پررو پایتخت فلسطین را هم تصرف می کند. مجلس ما کجاست? مردم ما کجا هستند? علما چه می کنید?? آیا نباید برای این نسل کشی گریبان پاره کرد??!! دولت فخیمه را نمی گویم که از آن ها هیچ انتظاری نبوده و نیست!
آقایان خروار مشکلات خودساخته را بر سر مردم ریخته اند تا امروز مردم درگیر تلگرام، برجام، گشت ارشاد و از این چیز ها باشند!! آرمان های انقلاب اسلامی کجا و امروز جمهوری اسلامی کجا!! مگر اولویت اول جهان اسلام مسئله فلسطین نبود??!!
واقعا مارا چه شده است که چنین مسئولین بی لیاقتی سکان امور مسلمین را بر عهده گرفته اند??!! ملت از خود بپرسید که تا کی قرار است این دور باطل ادامه داشته باشد ...
حاج احمد متوسلیان:
با اسراییل وارد جنگ خواهیم شد و عملیات‏مان را علیه آنها شروع خواهیم کرد. هر کس با ماست؛ بسم ‏الله! هر کس با ما نیست، خداحافظ!
#القدس_لنا
#القدس_عاصمة_فلسطین
#تدبیر
#بی_لیاقت_ها