بعد از جنگ سی وسه روز شنیده بودم که مهندسی از ایران برای مدیریت و در دست گرفتن کار بازسازی به لبنان آمده اما او را نمی‌شناختم. تخریب جنگ زیاد بود و نگرانی ما هم در آن شرایط بسیار. خرابی‌ها باید زودتر آباد می‌شد و مردم باید زودتر سر و سامان می‌گرفتند. یک سال قبل از شهادت عماد بود، روزی نگرانیم را به او گفتم که در این شرایط مهندسی که از ایران آمده چگونه می‌تواند این همه کار را انجام دهد؟ حاج عماد لبخندی زد و گفت: «خیالتون راحت باشه کسی آمده که بهترین فرد برای این کار است.» بعد یکسال و در زمان شهادت عماد روند بازسازی به قدری خوب پیش رفته بود که دیگر همه جا مهندس ایرانی را می‌شناختند؛ کسی که بی‌ وقفه کار کرده بود و خرابی‌ها زودتر از حد تصور همه آباد شده بود.
مهندس حسام بعد شهادت حاج عماد برای عرض تسلیت همراه مسئولین ایرانی به خانه ما که آمد اولین ‌بار بود که او را می‌دیدم. خانه شلوغ بود و همه به احترام او برخواستیم. در این مدت آنقدر تعریف او را شنیده بودیم که دوست داشتم او را از نزدیک ببینم. مهندس تا مرا دید، نزد من آمد وگفت : مادر، از شما تقاضایی دارم. صمیمیت کلامش بر جانم نشست وقتی مرا «مادر» خطاب کرد. گفتم : بفرمایید. گفت: «اگر میشه از این جایی که ایستادید چند قدم آن‌طرف‌تر بروید.» با تعجب گفتم: «حتما» و یک قدم عقب رفتم . ایشان با حضور آن همه مسئولین وجمع رسمی، بر زمین نشست و بر جای قدم‌هایم بوسه زد.
همه جمع منقلب شدند و من شرمنده تواضع ایشان. چون باید مقام ایشان را در لبنان بدانی و احترامی که همه ما برای ایشان قائل بودیم و بدانی که کار ایشان چقدر تواضع و صمیمیت به همراه داشت. ایشان برخاست و گفت: «شنیده‌ام بهشت زیر پای شماست.»
- خاطره مادر شهید والا مقام حزب الله عماد مغنیه از سردار شهید حسن شاطری
پ.ن: به نام مهندس کار زیاد انجام می شود، اما همه آن ها یادگار نمی ماند، هم می شود در گوشه کنار شهر ساخت و ساز کرد، سود کرد، پول به جیب زد هم می شود در مرکز دنیا باشی و زندگی هارا بسازی. امروز اگر در خیابان فریاد بزنید مهندس!خیلی ها سر برمیگردانند!خیلی!
کسی مانند حسن شاطری حقیقتا ناب است، الگوست، یک انسان تمام عیار، یک مهندس در خدمت مردم، اثرات او در جهان از بین نخواهد رفت و چقد حیف ما که ایشان را کم می شناسیم...
چقدر ارزشمند است خدمت در جایی که هر کسی جرات حضور را ندارد، چقدر جنگیدن و شهید شدن مقابل اسرائیلی ها لیاقت می خواهد، این مسیر واقعا زیباست!
چنین مهندس بودنی را آرزوست... #التماس_دعا
#شاطری #مهندس #مهندس_حسام#حسام_خوشنویس #حسن_شاطری#جهادی

روز مهندس مبارک