بسم رب الشهدا

در جهت حفظ اتفاقات تلخ و شیرین روز مره تصمیم بر ایجاد وب سایتی گرفته ام

در این وب سایت اتفاقات مهم روز بازتاب رسانه ها و همینطور بعضی از فعالیت هارا قرار خواهم داد