کلاس حل تمرین استاتیک، سال سوم هنرستان، رشته ساختمان