کم نبودند با ریش هایی که ریشه نداشتند و کم هم نیستند بی ریش هایی که ریشه شان در اعماق انقلاب اسلامی دوانده شده است

حزب الله در ظاهر خلاصه نمی شود و حزب الهی هم با ریش شناخته نمی شود!

در بازگشت از سفر قم/ در ابتدای حضور در منزل/ مشهد مقدس/ من و داود (دست راست تصویر) و بهروز (دست چپ تصویر)