آخرین مجمع اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دوره فعلی
زیارت مسجد جمکران به همراه جمعی از دوستان جاد، نزدیک نیمه شعبان بود

از دست راست خودم، علی امامی، علی عرب، حسین اخگرپور و سید رضا جلیلی