قبل از امتحان پایان ترم هیدرولوژی / ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته عمران / دانشکده فنی منتظری مشهد / خرداد 95

این روزهای پایانی خیلی زود میگذرد

سرپا (از سمت راست):
باقری، وحیدی، خودم، دهقان، عامل درویش، صادق زاده

نشسته (از سمت راست):
حسینی، قربانی، خدمتی، باقرپور، ترشیزی