سد تبارک قوچان / به همراه رفیق شفیق حسین اصغر زاده / دیدار بعد از تقریبا یک ماه