5 تیر / 
متشکر از دوستانی که مورد لطف قرار دادند.

همراه اول ساعت 8 صبح تبریک گفت ...