در میان کوران برج ها و تاور ها کم کم گم می شود

در میان مال دنیا کم کم نعمات الهی محو می شوند

عکس از خودم / از پارکینگ برج آسمان / میدان 17 شهریور