مسعود بهادری دوست صمیمی دوران دبستان در قوچان (سمت چپ) و امیر حسین ساده دوست صمیمی دوران دانشگاه در مشهد (سمت راست)
بعد سال ها مجددا در یک کلاس و کنار هم
کلاس محاسبات عددی - دانشکده منتظری مشهد
تذکر: در کلاس های صبح عکس نگیرید