سفر به اخلمد با جمعی از دوستان جامعه اسلامی دانشجویان

آبشار اول (خنده ها یک دلیل به یاد ماندنی دارد)

آبشار سوم