بعد از گذراندن روزی عجیب و غریب

بعد از انتخاب دبیرکل

این تصویر نشان از همبستگی می دهد

این تصویر نشان از همدلی می دهد

بعد از انتخاب متین منتظمی به عنوان دبیرکل

این تصویر سند برادریست