امروز اولین سرباز خانه رسما اعزام شد

اعزام به پادگان آیت الله خاتمی شهر یزد - سرباز بهروز رشید

از راست: داود، سعید شفیعی(دوست بهروز)، بهروز و خودم