بسیار خوش حال کننده است که موفقیت یک هم شهری را کیلومتر ها دورتر از دیار ببینی

و حتما دست تقدیر است که قرعه را اینطور رقم می زند که من هدیه را در دستان همشهری ام بگذارم

تقدیر از برادر ارجمند بهزاد هوشنگی در جشنواره نشریات دانشجویی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های سراسر کشور - تهران شهریور ماه 1394