طنز تلخ تاریخ است که بعد از گذشت قریب به 40 سال از عمر انقلاب اسلامی امروز سکان نائب رئیسی مجلس دست کسی است که در نهایت وقاحت در مقابل کوران مطالبات منتقدان دولت پیرامون FATF میگوید خبر ندارم. همین! به همین راحتی به شعور مردمی که به ایشان رای داده اند توهین می شود. آخر یکی نیست بپرسد که بزرگوار دقیقا نقش شما در مجلس چیست؟ اساسا وظیفه یک نماینده مجلس چیست؟ مگر قرار نیست شما نظارت کنید؟
جناب دکتر پزشکیان که امروز از FATF سر در نمی آوردند زمانی برجام را فتح الفتوح می نامیدند. متاسفانه یک عده در مجلس نماینده ملت نیستند بلکه نماینده دولت اند. آقایان در عوض نظارت شان جهت جلوگیری از یک فضاحت دیگر جایگاه خود را به اندازه جاده صاف کن دولت تنزل داده اند. اینطور می شود که عده ای بیت المال را چپاول می کنند، حق اوقات فراغت فرزندان می گیرند اما این آقایان صدایشان در نمی آید. خدا می داند شاید نان خدمت به دولت چرب تر از نان خدمت به ملت است!
انتشار در کانال تلگرام